Statuten DARU (Dutch Amateur Radio Union)

De PDF-versie is hier te downloaden


Artikel 1. NAAM EN ZETEL.


De vereniging is opgericht dd 22 juli 2019 en ingeschreven in het Verenigingsregister van de
Kamer van Koophandel te Apeldoorn.


1. De naam van de vereniging is: DARU (Dutch Amateur Radio Union)
2. De vereniging is gevestigd in Vaassen.


Artikel 2. DOEL.


De vereniging stelt zich ten doel:
1. Bevordering van de belangenbehartiging voor haar leden, zoals beschreven in
Artikel 5 lid 1 t/m 3 binnen Nederland en Caribisch Nederland (BES). De vereniging
tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van mensen,
middelen en activiteiten waardoor de leden hun kennis en vaardigheden kunnen
verbeteren en toetsen.

2. Promotie van amateurradiocommunicatie in het algemeen
en binnen het onderwijs in het bijzonder om daarmee de vele facetten van het
radio(zend)amateurisme bekend te maken aan jongeren.


Artikel 3. DUUR.


1.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.


Artikel 4. LIDMAATSCHAP.


1.
Door een schriftelijk of elektronisch ontvangen mededeling aan één van de leden
van het bestuur kan een persoon zich voor het lidmaatschap aanmelden.
2. Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen en is persoonlijk. De
vereniging bestaat uit : leden en leden voor het leven.
3. Het bestuur voert een ledenadministratie die voldoet aan de Wet Personenregistratie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
4. Elk lid is gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie) waarvan
de hoogte wordt vastgesteld door de jaarlijks te houden algemene
ledenvergadering. Wanneer het lidmaatschap, om welke reden dan ook, in de loop
van het jaar eindigt, blijft de contributie over dat jaar door het lid verschuldigd.
5. Het lidmaatschap eindigt :
door schriftelijke opzegging per post of elektronische post (e-mail) door het lid aan
het bestuur, voor één november van het lopende verenigingsjaar;
door opzegging door het bestuur namens de vereniging wegens ophouden te voldoen
aan de vereisten voor het lidmaatschap, waaronder het niet nakomen van de
verplichtingen van het lid tegenover de vereniging en het niet naleven van
statuten, reglementen en doelstellingen waardoor de vereniging op onredelijke
wijze benadeeld wordt of zou kunnen worden;
Van een besluit tot opzegging door het bestuur staat de betrokkene beroep open bij
een arbitragecommissie, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving (zie

artikel 7 lid 5 en 6) Gedurende deze beroepstermijn is betrokkene uitgesloten van
stemrecht. (bijv. tijdens de Algemene Ledenvergadering)


Artikel 5. LEDEN.


De vereniging kent de volgende leden:
1. Zendamateurs, zijnde natuurlijke personen die een vergunning/registratie bezitten
met een bevoegdheid tot het bedienen, in werking brengen en in stand houden van
radio-elektrische zendinrichtingen voor amateur doeleinden.
2. Luisteramateurs, zijnde natuurlijke personen die zich ten doel stellen het
beluisteren van de aan de amateurdienst toegewezen frequentiebanden.
3. Hobbyisten die activiteiten ontwikkelen die raakvlakken hebben met radio-(zend)
amateurisme.


Artikel 6. DONATEURS/SCHENKINGEN.


Als donateur kunnen optreden:
1. Natuurlijke personen, rechtspersonen of erfgenamen die de vereniging
ondersteunen met een donatie. Indien de donateur het verenigingsorgaan wenst te
ontvangen zal een minimum donatie bedrag vastgesteld worden door de algemene
leden vergadering.


Artikel 7. BENOEMING EN ONTSLAG VAN HET BESTUUR.


1.
Het bestuur wordt door de algemene leden vergadering uit de leden gekozen en
dient, gezien de doelstelling van de vereniging tenminste voor
¾ deel te bestaan
uit gelicenseerde zendamateurs. Het bestuur dient tenminste uit 3 (drie) personen
te bestaan, en bij meer uit een oneven aantal personen. Alle leden van het bestuur
zijn 3 (drie) jaarlijks aftredend en eventueel herkiesbaar volgens een Rooster van
aftreden zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement. De maximale
zittingsduur in het bestuur is 2 (twee) perioden van 3 (drie) jaar waarbij al dan niet
verschillende bestuursfuncties vervuld zijn. Na 6 (zes) jaar is de bestuurder
aftredend en niet herkiesbaar voor een periode van 6 (zes) jaar.
2. Een bestuurslid kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
leden vergadering worden ontslagen of geschorst. In dit geval staat het bestuurslid
beroep open bij de arbitrage commissie binnen één maand na de kennisgeving.
Tijdens de beroepsprocedure is het bestuurslid geschorst, heeft geen
beslissingsbevoegdheid en/of stemrecht binnen het bestuur.
3. Na ingewonnen advies van de arbitragecommissie besluit de algemene leden
vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen over de schorsing of het ontslag van het bestuurslid.
4. De arbitragecommissie wordt als volgt samengesteld:
a) één lid door de algemene ledenvergadering gekozen;
b) één lid door het geschorste lid gekozen;
c) één lid door de leden in a. en b. gekozen

5. De arbitragecommissie stelt binnen drie maanden een schriftelijk advies omtrent de
schorsing of het ontslag van het lid voor de algemene ledenvergadering op. Dit
advies dient door alle leden van deze commissie te zijn ondertekend.
6. Een bestuurslid kan te allen tijde voor het bestuurslidmaatschap bedanken.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het beëindigen van het lidmaatschap van de
vereniging.
8. In tussentijdse bestuursvacatures voorziet, tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering, het bestuur. In het geval dat het aantal bestuursleden beneden
het statutair bepaalde aantal daalt, blijft het zittende bestuur volledig bevoegd.
Het bestuur dient zodanige stappen te ondernemen dat vacature(s) binnen drie
maanden na het ontstaan kunnen worden vervuld.
9. Het bestuur bestuurt de vereniging.
10. Voor voorgenomen besluiten van het bestuur die een geldelijk belang ter hoogte
van het bedrag dat in het huishoudelijk reglement is vastgesteld te boven gaan is
goedkeuring van het algemene ledenvergadering vereist.
11. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden en/of bezwaren van registergoederen en het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, tenzij dit geschiedt met toestemming van de algemene ledenvergadering.
12. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. De hoogte van de (onkosten) vergoedingen
worden vastgesteld door de ledenvergadering en vastgelegd in het huishoudelijk
reglement.


Artikel 8. VERTEGENWOORDIGING.


1.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd, hetzij door het
voltallige bestuur, hetzij door de voorzitter, hetzij door de secretaris tezamen
met tenminste één andere bestuurder. Het bestuur kan besluiten tot verlenging van
volmachten aan één of meer bestuursleden, alsook aan anderen, hetzij
afzonderlijk, hetzij gezamenlijk handelend. De volmacht dient op schrift te worden
gesteld, waarin alle onderdelen waarvoor volmacht gegeven wordt, volledig worden
beschreven. De volmacht dient door alle bestuursleden te worden ondertekend.
2. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van bureaus, commissie en werkgroepen,
waarvan de leden door het bestuur worden benoemd, waarbij de taken en
bevoegdheden bij afzonderlijk reglement worden geregeld.


Artikel 9. BIJEENROEPEN ALGEMENE LEDENVERGADERING.


1.
Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur zo vaak het
bestuur dit nodig acht, doch tenminste één maal per verenigingsjaar of binnen acht
weken na een schriftelijk verzoek daartoe van tenminste 20% der stemgerechtigde
leden.
2. Tenminste zes weken voor aanvang van de vergadering vindt de oproeping plaats,
hetzij schriftelijk aan de adressen volgens het ledenregister, hetzij door

aankondiging in het verenigingsorgaan met vermelding van de onderwerpen, voor
zover deze door het bestuur aan de orde zullen worden gesteld.
3. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de aanwezige leden in artikel 5
genoemd.
4. Personen die deel uitmaken van bureaus, commissie en werkgroepen, zoals
genoemd in artikel 8 lid 2, hebben alleen toegang tot de algemene
ledenvergadering indien zij lid zijn van de vereniging. Namens deze organen kan
ter vergadering het woord worden gevoerd.


Artikel 10. JAARVERGADERING EN JAARVERSLAG.


1.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden afgeleid.
3. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na aanvang van het verenigingsjaar de
algemene ledenvergadering bijeengeroepen. In welke vorm deze vergadering
plaatsvindt is beschreven in het huishoudelijk reglement. In de vergadering legt
het bestuur rekening en verantwoording af over de gang van zaken en het gevoerde
beleid. Het legt een financieel overzicht met een toelichting over het afgelopen
verenigingsjaar ter goedkeuring aan de vergadering voor. Tevens dienen bezittingen
duidelijk beschreven te zijn, omtrent waarde bij aanschaf en ouderdom en welke
afschrijvingen toegepast werden. Het financieel overzicht wordt door de
penningmeester ondertekend en het jaarverslag wordt door de secretaris en
voorzitter ondertekend.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van
tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur of enige andere
commissie van de vereniging, die worden geacht voldoende kundigheid te hebben
om de werkzaamheden van kascommissielid tot een goed einde te brengen.
5. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
6. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
7. Kosten die door de kascommissie worden gemaakt, wat betreft de noodzakelijke
reiskosten en eventuele hulp van deskundigen, komen voor rekening van de
vereniging overeenkomstig de vastgestelde regeling in het Huishoudelijk Reglement.
Voor hulp door deskundigen (derden) dient de kascommissie vooraf van het bestuur
toestemming te hebben verkregen.
8. Door de algemene ledenvergadering kan besloten worden, dat een commissie uit de
leden wordt gekozen, die een onderzoek verricht naar het door het bestuur
gevoerde beleid. De bevoegdheden van deze commissie worden door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur is verplicht deze commissie alle
gewenste informatie geven.

9. In de algemene ledenvergadering vergadering dient aan de orde te komen:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. het jaarverslag omtrent het gevoerde algemene beleid;
c. het financieel jaarverslag;
d. het verslag van de kascommissie;
e. het dechargeren van de penningmeester en het samenstellen van de
kascommissie voor het lopende verenigingsjaar;
f. het benoemen van de bestuursleden;
g. het kiezen van het door de algemene ledenvergadering benoemde lid van de
arbitragecommissie;
h. het bekrachtigen van het voorstel van het bestuur omtrent de samenstelling van
de geschillencommissie lidmaatschap;
i. het bekrachtigen van een door het bestuur te presenteren beleidsnota en
financiële begroting voor het lopende verenigingsjaar.


Artikel 11. BESLUITVORMING.


1.
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Een lid dat is geschorst heeft geen stemrecht.
3. Over toelating van andere dan in artikel 5 genoemde personen beslist het bestuur.
4. Bij stemmingen kan per onderwerp slechts één maal gestemd worden.
5. Stemmingen aangaande personen dienen schriftelijk te geschieden.
6. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen worden alle besluiten van
de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.(50%+1) Indien geen der aanwezige leden te kennen geeft
stemming te verlangen, is het betreffende voorstel bij acclamatie aangenomen.
7. De voorzitter en de secretaris zijn tevens voorzitter en secretaris van de algemene
ledenvergadering, tenzij de vergadering anders bepaalt.
8. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt en ondertekend en, na goedkeuring, door de voorzitter mede
ondertekend.


Artikel 12. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.


1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht anders
dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste veertien dagen
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijzigingen woordelijk is opgenomen, middels het verenigingsorgaan, dan wel
anderszins schriftelijk aan alle leden mededelen.
3. Een besluit tot statutenwijziging vereist tenminste 80% van de uitgebrachte
stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt en deze akte is gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering met inachtneming van artikel 12, leden 1, 2 en 3.
6. Het batig saldo wordt na vereffening ter beschikking gesteld van een door de
algemene ledenvergadering bij het besluit van ontbinding aan te wijzen
bestemming dat zoveel mogelijk met het doel van de vereniging in
overeenstemming is. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt
de vereffening door het bestuur.
7. Voor zover het voor de vereffening van haar vermogen nodig is, zal de vereniging
voortbestaan, terwijl de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht
blijven.
8. De vereniging is pas opgeheven als volledige vereffening heeft plaatsgevonden en
melding van ontbinding heeft plaatsgevonden in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel.


Artikel 13. VERENIGINGSEIGENDOMMEN.


1.
Goederen die aan een persoon ter beschikking worden gesteld voor de uitoefening
van haar of zijn werkzaamheden voor de vereniging blijven – al dan niet
contractueel vastgelegd – altijd het onvervreemdbaar eigendom van de vereniging,
tenzij tussen het bestuur en de betreffende persoon schriftelijk anders is
overeengekomen.


Artikel 14. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.


1.
Aangelegenheden van de vereniging, waarin deze statuten niet voorzien, kunnen
worden geregeld bij huishoudelijk reglement.
2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene
ledenvergadering.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met deze statuten.
4. Over alle aangelegenheden van de vereniging waarin de wet, deze statuten of het
huishoudelijk reglement niet voorzien, neemt het bestuur, daar waar het direct
noodzakelijk is voor de voortgang van de vereniging een beslissing tot aan de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.